درباره ما

مأموریت ما تأمین امنیت و تسهیل روش کار و زندگی مردم به منظور ارتقاي آرامش خاطر آنهاست

2

سال در کنار شما

8k

نوع محصول فروخته شده

85%

رضایت مشتری

داستان ما

وجود اطمینان خاطر در موضوعات مختلف و به هنگام بهره گیري از خدمات یکی از خواسته ها و انتظارات ذاتی انسان است .با چنین رسالتی کارگزاري بیمه کد1314 بیمه مرکزي توانست در طی سالهاي فعالیت بیمه ایی خود در صنعت بیمه کشور به مرکز ارائه خدمات بیمه ایی، قابل اعتماد در نزد اقشار مختلف مردم ، سازمان ها ، وزارت خانه ها ، شرکت هاي مختلف تبدیل نماید و این امر مسئولیتی را بر عهده ما قرارداده تا تمامی همکارانمان حداکثر تلاش خود را براي حفظ این اعتماد بکار گیرند و به مانند همیشه افزایش کمی و کیفی ارائه خدمات بیمه ایی و پشتیبانی خدمات را به عنوان سرلوحه کار خود قرار دهند .و همواره با تمامی توان آماده ارائه مشاوره و ارائه کلیه خدمات بیمه ایی شامل انواع بیمه هاي اشخاص ، اموال و مسئولیت باشند. مأموریت ما تأمین امنیت و تسهیل روش کار و زندگی مردم به منظور ارتقاي آرامش خاطر آنهاست .ما، مأموریت خود را از طریق آموزش، مشاوره، مدیریت ریسک، شناسایی نیازها و ارائه پیاده سازي راه حلهاي جامع و یکپارچه در حوزه صنعت بیمه براي مشتریان و همچنین خلق راهکارهاي هوشمندانه براي آنها انجام می دهیم.