داستان ما

وجود اطمینان خاطر در موضوعات مختلف و به هنگام بهره گیري از خدمات یکی از خواسته ها و انتظارات ذاتی انسان است .با چنین رسالتی کارگزاري بیمه کد1314 بیمه مرکزي توانست در طی سالهاي فعالیت بیمه ایی خود در صنعت بیمه کشور به مرکز ارائه خدمات بیمه ایی، قابل اعتماد در نزد اقشار مختلف مردم ، سازمان ها ، وزارت خانه ها ، شرکت هاي مختلف تبدیل نماید و این امر مسئولیتی را بر عهده ما قرارداده تا تمامی همکارانمان حداکثر تلاش خود را براي حفظ این اعتماد بکار گیرند و به مانند همیشه افزایش کمی و کیفی ارائه خدمات بیمه ایی و پشتیبانی خدمات را به عنوان سرلوحه کار خود قرار دهند.

>
مقالات

اخرین مطالب منتشر شده توسط نویسندگان